sliderImage

Proizvodnja i plasman efikasnih i bezbednih lekova je osnovni zadatak Slaviamed-a.

 

Svaka serija leka proizvedenog u Slaviamed-u podleže kompletnom fizičko-hemijskom i mikrobiološkom ispitivanju prema zahtevima definisanim u specifikaciji odobrenoj od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva.

 

Takođe, sav polazni materijal (sirovine, kontaktna i štampana ambalaža) podleže kompletnom ispitivanju prema zahtevima farmakopeje EP i USP i međunarodnih standarda.

 

Kontrolisanje i ispitivanje se vrši u skladu sa zahtevima odobrenih specifikacija, primenom validiranih analitičkih postupaka.

 

Svi aparati u laboratoriji kontrole kvaliteta se redovno kalibrišu, kvalifikuju i održavaju u skladu sa smernicama dobre laboratorijske prakse.

 

Služba kontrole kvaliteta je, takođe, zadužena za izradu i reviziju dokumenata koja se tiču kontrolisanja i ispitivanja (specifikacije i analitičke metode). Ova dokumenta se usaglašavaju sa važećim, najnovijim izdanjima farmakopeja EP, USP i/ili BP.